Potrzebujesz E-Recepty Online?

Właścicielem serwisu oraz marki heldoktor.pl jest Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411.


                                                          Regulamin serwisu internetowego „www.heldoktor.pl”
 

                                                                                            Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa:
1. zasady korzystania z Serwisu internetowego „
www.heldoktor.pl” przez Użytkowników sieci Internet;
2. rodzaje i zakres usług oraz warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności warunki i zasady:
a.) zakładania i prowadzenia przez Serwis konta Użytkownika,
b.) składania przez Użytkownika zamówień za pośrednictwem Serwisu,
c.) uiszczania przez Użytkownika opłat za świadczenie usług medycznych;
d.) podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności.
e.) zasady odbywania konsultacji online.

 

Właścicielem  Serwisu „www.heldoktor.pl” jest  Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 19/25/83 02-021 Warszawa, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411., NIP 6711761653, REGON: 381659637.

 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta w portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

Korzystanie z Serwisu ma charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną przez IPL Piotr Podwojski na rzecz Użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 t.j.)  z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług medycznych pomiędzy IPL Piotr Podwojski i Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 

Definicje użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Serwis – serwis internetowy 
www.heldoktor.pl, stanowiący platformę internetową administrowana przez IPL Piotr Podwojski, umożliwiający Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie, tj. składanie Zamówień i zawieranie Umów o świadczenie usług medycznych.
Administrator serwisu / Administrator danych osobowych / IPL Piotr Podwojski -Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Podwojski z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 19/25/83 02-021 Warszawa, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem Nr Z-204236-20190411., NIP 6711761653, REGON: 381659637.
Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm. 
Dane osobowe wrażliwe – dane osobowe podlegające szczególnej ochronie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, np. dane dotyczące stanu zdrowia.
Konto – rejestracja dokonana przez Klienta na stronie
www.heldoktor.pl, uaktywniona przez Portal na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.
Opłata – należność uiszczana przez Użytkownika bezpośrednio po złożeniu Zamówienia i wykonaniu Usługi medycznej, której wysokość określona jest w Cenniku dostępnym na stronie
www.heldoktor.pl w sekcji Cennik.
Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na wykonanie Usługi medycznej, uprawniona do skorzystania z Usługi medycznej. Pacjent może być jednocześnie Użytkownikiem.
Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.
Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.
Usługa medyczna – usługa medyczna świadczona po zawarciu umowy o świadczenie usług medycznych, zgodnie z warunkami tej umowy, polegająca na wykonywaniu świadczenia zdrowotnego na rzecz Pacjenta, dostępna w sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, która zarejestrowała się w Aplikacji, posiada Konto Użytkownika i która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych Pacjenta, którego jest przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną do działania w jego imieniu. Użytkownik może być jednocześnie Pacjentem.
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego
www.heldoktor.pl
Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych skierowana przez Użytkownika do IPL Piotr Podwojski.

                                                                §3 Wymogi prawne
Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu oraz w formie papierowej w siedzibie IPL Piotr Podwojski.
Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu:
www.heldoktor.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce danych osobowych.
Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
Lekarz wykonujący wizytę nie jest zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr, otoskop.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby IPL Piotr Podwojski.
Zamawianie wizyt domowych za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.
Portal umożliwia zamawianie wizyt domowych na terenie województwa małopolskiego,a także konsultacje online na terenie całej Polski.
W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
Wizyty domowe zamówione za pośrednictwem
www.heldoktor.pl wykonywane są od poniedziałku do niedzieli 9:00-19:00 w sezonie zimowym tj. od 26  grudnia do 1 marca, w zależności od dostępności Lekarzy.

 

Pacjenci w stanach nagłych powinni zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:
1.oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,
2. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, informacje o leczeniu i chorobach przewlekłych i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych.
3. zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Lekarza opłaty za wizytę domową zgodnie z Cennikiem,
4. oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje podczas wizyty w domu pacjenta jak i podane w formularzu na portalu
www.heldoktor.pl są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
5. oświadcza że uzyskane leki w ramach e-recepty są wyłącznie do użytku własnego,
6. oświadcza, że zapoznał się z treścią ulotki leku przepisanego w ramach e-recepty, oraz zaznajomiony jest z ich działaniami nieporządanymi.


Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu. 

 

Zamówienie online lub telefonicznie prowadzone jest przez serwis www.heldoktor.pl W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do obsługi płatności online, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia wizyty.

Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
a/ imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta
b/ adres zamieszkania,
c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem
d/ adres e-mail, pod którym będzie możliwy kontakt z Klientem
e/ żądany dzień i czas wizyty
f/ opis stanu zdrowia, podanie chorób przewlekłych oraz leków przyjmowanych na stałe


                                                  §6 Zakres Usług medycznych i odpowiedzialność
Zakres Usług medycznych oferowanych za pośrednictwem Serwisu określony jest na stronie głównej Serwisu pod nazwą „Kiedy dzwonić po HelDoktora?”. 
Zakres Usług medycznych nieoferowanych za pośrednictwem Serwisu określony jest na stronie głównej Serwisu pod nazwą „Kiedy nie dzwonić po HelDoktora?”. 
Do Usług oferowanych "Kiedy dzwonić po Heldoktora" należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności w następujących sytuacjach:
W przypadku dzieci:
gorączka,ból ucha,katar,ból gardła,wysypka,biegunka,zaparcie,nudności, wymioty,ból brzucha,zaczerwienienie oczu, wyciek z oka,ból głowy.
W przypadku dorosłych:gorączka,katar,przeziębienie,grypa,ból głowy,ból brzucha,ból gardła,ból ucha,ból kręgosłupa,ból kończyn,zapalenie spojówek, zaczerwienienie oka,ból stawów,niewielkie zranienia lub oparzenia,biegunka,zaparcie,nudności, wymioty,wysypka,zakażenie dróg moczowych,podwyższone ciśnienie tętnicze,ukąszenie przez kleszcza,osłabienie ogólne, zmęczenie.
Do Usług wyłączonych i nie realizowanych za pośrednictwem Serwisu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących sytuacjach: utrata przytomności, nagła duszność, nagła utrata kontaktu, silne krwawienie, poważny uraz, drgawki, nagły bardzo silny ból głowy, nagły silny ból w klatce piersiowej, poród, zatrucie gazami lub lekami, porażenie prądem, nagły silny ból brzucha, wypadek komunikacyjny, zachowana agresywne, nagła choroba psychiczna, inne stany wymagające wezwania karetki pogotowia lub hospitalizacji, stany wymagające użycia specjalistycznego sprzętu medycznego.
Składając zamówienie na wizytę Lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent, dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu wizyty z Lekarzem. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
Lekarz świadczący Usługi medyczne zamawiane za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony ani zobowiązany do przewożenia lub transportowania Pacjenta do innych placówek medycznych, w tym oddziałów ratunkowych.
Za wykonanie Usługi medycznej zgodnie ze sztuką medyczną, jak również za dobór i użycie określonych produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego odpowiada lekarz wykonujący daną Usługę medyczną.
Portal potwierdza dostępność Lekarza mającego wykonać wizytę domową, podając Klientowi imię i nazwisko Lekarza drogą telefoniczną, bądź mailową.
 Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Lekarza, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.). Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej otrzymuje, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej.
Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,
2. Jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu
3. Ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.
4. Jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,
5. Odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.
6. Opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.
7. Odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
            

                                                                       Postanowienia końcowe
 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia Lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową.
3. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.
4. Integralną część Regulaminu stanowią: Cennik, Polityka Prywatności dostępne na stronie głównej oraz w stopce niniejszego Serwisu.
5. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.
6. Użytkownik, który dokonał rejestracji rozwiązuję umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta na adres mailowy Administratora wskazując cel wiadomości – usunięcie konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
6. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w Serwisie.
7. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług lub działania Serwisu (błąd w Serwisie) do Administratora Serwisu na adres e-mail: heldoktor24@gmail.com